Vitajte na stránke netesnosti.informacie.sk
Naposledy aktualizované dňa 6.2.2024
Garantom obsahu je Ing. Peter Žúbor, Level III NDT LT ABC
 

Firmy

Firmy vykonávajúce činnosti v zmysle vodného zákona č.364/2004 Z.z. – kontroly technického stavu a skúšky nepriepustnosti (netesnosti) objektov s obsahom nebezpečných látok v súlade §39 vodného zákona.

 

EKO-FBB, s.r.o.

Logo EKO-FBB, s.r.o.
Kontakt, adresa Ján Bačovčin
Lúčna 1055
093 01 Vranov nad Topľou
Zameranie činnosti
 • revízie, čistenie, servis ČS PHM a vložkovanie nádrží ČS PHM
 • dodávka a montáž technologických zariadení pre čerpacie stanice PHM
 • skúšky vodotesnosti kanalizačných a vodárenských nádrží a potrubí
Certifikáty firmy
 • LT/B 1, Baník
 • LT/B 1, Fedák
 • LT/B 2, Bačovčin Ján
 • LT/B 2, Mgr. Peter Bačovčin
 • LT/B 2, Košuda
 • VT 2, Mgr. Peter Bačovčin
 • VT 2, Baník
 • VT 2, Čokota
 • UTT, Baník
 • UTT, Mgr. Peter Bačovčin
 • PT 2, Baník František
Telefonické spojenie tel.: 057 4464 780
mobil: 0903 906 403, 0905 997 810
E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
WWW stránka www.ekofbb.sk
Iné údaje Montáž, servis a revízie protiexplozívnych poistiek podľa STN EN ISO 16852.

 

 

Ezop Slovakia s.r.o.

Logo Ezop Slovakia s.r.o.
Kontakt, adresa Igor Lech, konateľ spoločnosti
Ezop Slovakia s.r.o.
956 41 Horné Naštice 207
Zameranie činnosti
 • čistenie a revízia nádrží na ropné látky
 • skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží a potrubí
 • zváračské a zámočnícke práce
 • vložkovanie nádrží oceľovou vložkou
 • dodávka a montáž indikačných prístrojov tesnosti nádrží
 • preprava cisternou ADR
 • čistenie palivových nádrží
Certifikáty firmy
 • LT/AB 2, Lech
 • UTT, Lech
 • VT 2, Lech
 • PT 2, Ing. Guspan
 • UTT, Michalech
 • osvedčenie o skúške zvárača, Michalech
 • UTT, Hudec
 • VT 2, Hudec
 • LT/AB 1, Dúbravka
 • UTT, Dúbravka
 • VT 2, Dúbravka
Telefonické spojenie tel./fax 038 760 77 42
E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
WWW stránka www.ezop.sk
Iné údaje  

 

 

EkoSpektrum, s.r.o.

Logo EkoSpektrum, s.r.o.
Kontakt, adresa Marián Čigaš - konateľ
EkoSpektrum, s.r.o.
Barčianska 68
040 17 Košice - Barca
Zameranie činnosti
 • vykonávanie skúšok tesnosti: nádrží, vaní, žúmp, kanalizácií a pod.
 • opravy a vložkovanie nádrží na uskladnenie ropných látok
 • rekonštrukcie veľkokapacitných betónových nádrží
 • opláštenia bazénov PP doskami a fóliami
 • konzultácie v odbore hľadania netesností
Certifikáty firmy

Oblasť skúšania netesností:
LT/BC 2
VT2
UTT

Oblasť stavebníctva:
Certifikát pre aplikáciu hydroizolácií
Certifikát podľa normy 13067 zváranie termoplastov - certifikát 1, certifikát 2

Telefonické spojenie Marián čigaš - 0905 819 969
E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
WWW stránka www.ekospektrum.sk
Iné údaje

Ďalšie činnosti EkoSpektrum, s.r.o.:

 • izolácie - odolávajúce ropným produktom, voči presakovaniu spodných vôd
 • čistenie nádrží, potrubí, šácht, lapolov a priemyselných objektov
 • likvidácia nebezpečných odpadov
 • vložkovanie jednoplášťových nádrží
 • výroba dvojplášťových plastových nádrží a žúmp
 • opravy betónových nádrží na zachytávanie a skladovanie NL
 • opláštenia plaveckých bazénov PP doskami a fóliami
 • hydroizolácie základov stavieb
 • zváranie plastov a fólií
 • zváranie a opravy AL a Nerezových nádrží

 

 

František Rapavý - TESNOSTI, s.r.o.

Logo František Rapavý - TESNOSTI, s.r.o.
Kontakt, adresa František Rapavý - TESNOSTI, s.r.o.
Sídlo firmy:
Južná 1656/42
949 01 Nitra
IČO: 45373566
DIČ: 2023574993
Oddiel: Sro, vl.č.: 32338/N
Zameranie činnosti 1. Vykonávanie skúšok tesnosti - LT:
 • nádrží na nebezpečné látky resp. ropné produkty
 • potrubných rozvodov
 • záchytných havarijných vaní
 • žúmp v priemysle
 • žúmp v poľnohospodárstve, kde sa skladuje močovka, žumpy od silážnych jám a hnojiská
 • žúmp v rekreačných strediskách a pre rodinné domy (doklad o vodotesnosti žumpy resp. atest vodotesnosti žumpy resp. atest o nepriepustnosti žumpy), potrebný k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia
 • ČOV
 • septikov
 • odlučovačov ropných látok
 • lapačov olejov, atď.
2. Vykonávanie vizuálnej kontroly - VT:
 • Vyhľadanie a vyhodnotenie viditeľných chýb skúšaného predmetu (povrchové chyby, odchýlky tvaru a rozmerov, úprava povrchu ...)
3. Meranie hrúbok ultrazvukovým hrúbkomerom - UTT:
 • meranie hrúbok stien nádrží, potrubí atď. ultrazvukom podľa EN 14127
 • meranie hrúbok aj cez náter
4. Skúšanie kapilárnymi metódami - PT:
 • sa používa na zisťovanie jemných povrchových chýb – porúch, ktoré vyúsťujú na povrch kontrolovaného objektu,
 • metóda je vhodná na skúšanie väčšiny materiálov (kovových, nekovových, keramiky, skla, niektorých plastov)
5. Kontrola korózie a návrhy povrchových úprav:
 • vykonávanie odborných koróznych prehliadok nádrží
 • poradenstvo a navrhovanie ochrany materiálov pred koróziou
 • navrhovanie povrchových úprav
 • vypracovanie koróznych správ
6. Odborná pomoc pri riešení oblastí týkajúcich sa vykonávania skúšok tesnosti, vodotesnosti a kontroly korózie.
Certifikáty firmy LT/AB 2
VT 2
UTT
PT2
Oprávnenie pre výkon činnosti „Technik korózie a povrchových úprav podľa STN EN ISO/IEC 17024“
Telefonické spojenie mob.: +421 (0)905 760 112
E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
WWW stránka www.tesnosti.sk
Iné údaje Dlhoročné vykonávanie skúšok tesnosti, vodotesnosti a koróznych prehliadok v areáli Duslo a.s. Šaľa a v areáloch jeho dcérskych spoločností ako zamestnanec.

 

 

He – TEST s.r.o.

Logo He – TEST s.r.o.
Kontakt, adresa Peter Beňo, He - TEST s.r.o
Trstínska cesta č.25
917 01 Trnava
IČO: 36218154
IČ DPH: SK2020162023
Spoločnosť vznikla v roku 1996
Zameranie činnosti

LT - meranie a lokalizácia netesností

1. Skúšky tesnosti zariadení:

 • stopovým plynom (héliové, vodíkové) podľla STN EN 20485:2017
 • zmenou tlaku (vákuové, pretlakové) podľa STN EN 13184:2001
 • penotvorným roztokom (vákuové, pretlakové) podľa STN EN 1593

2. Skúšky tesnosti skladovacích nádrží podľa STN 75 3415

3. Skúšky tesnosti potrubných rozvodov v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z.

4. Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží podľa STN 75 0905, záchytných jám

UTT - meranie hrúbky ultrazvukom

1. Meranie hrúbky a úbytku konštrukčného materiálu skladovacích nádrží a potrubných rozvodov podľa STN EN 14127

Ostatné služby

 • Poradenská a školiaca činnosť v oblasti NDT
 • Kontrola technického stavu nádrží v zmysle vyhláśky MŽP SR č. 100/2005 Z.z.
 • Ostatné NDT skúšky: VT, PT, RT, UT, MT, UTT STN EN ISO 9001:2015, č.: SK13/2028
Certifikáty firmy

Personál spoločnosti je certifikovaný pre NDT činnosti:

 • LT/BC 3, Beňo
 • LT/BC 3, Ing. Nízl
 • LT/BC 2, Ing. Homolová
 • LT/BC 2, Ing. Nízlová
 • LT/BC 2, Strecký
 • LT/B, 1, Ing. Janíček
 • LT/B, 1, Bc. Dubec
 • VT 2, Ing. Nízl
 • UTT, Ing. Nízl
 • VT 2, Strecký
 • PT 2, Strecký
 • RT 2, Strecký
 • UT 2, Strecký
 • MT 2, Strecký
Telefonické spojenie fax: +421 33 5532 579
mobil: +421 903 404 468, +421 911 522 681
E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
WWW stránka www.he-test.sk
Iné údaje

Spoločnosť He-TEST, s.r.o. má dlhoročné skúsenosti v nedeštruktívnom skúšobníctve v strojárskom, chemickom, farmaceutickom a energetickom priemysle v SR a krajinách EU. Spoločnosť He-TEST s.r.o. sa špecializuje na oblasť skúšania a lokalizácie netesností LT.

 

 

MANAG-TERMO spol. s r.o.

Logo MANAG-TERMO spol. s r.o.
Kontakt, adresa Ing. Marek Jánoš
Ladislava Dérera 1
831 01 Bratislava
Zameranie činnosti
 • skúšky tesnosti potrubných rozvodov
 • meranie hrúbky stien nádrží ultrazvukom
 • skúšky vodotesnosti kanalizácie a kanalizačných šachiet v súlade s STN EN 1610
 • tlakové skúšky tesnosti vodovodných a tlakových kanalizačných potrubí podľa STN EN 805
 • vonkajšie a vnútorné prehliadky tlakových nádob
Certifikáty firmy NDT LT B 2. stupeň
NDT VT 2. stupeň
NDT UTT
Telefonické spojenie mobil: 0903 765 050
E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
WWW stránka www.manag-termo.sk
Iné údaje

Poskytujeme:

 • energetické poradenstvo
 • energetický kontroling
 • energetický audit - zhodnotenie súčasného stavu a nájdenie najefektívnejších úspor a návrh opatrení

 

 

MICHEL SERVIS s.r.o.

Logo MICHEL SERVIS s.r.o.
Kontakt, adresa MICHEL SERVIS s.r.o.
Michal Depeš - konateľ
Dolné Obdokovce 332
951 02 Nitra
Zameranie činnosti

Opravy a servis na všetky vyrábané typy výdajných stojanov ADAST ADAMOV.

Prelitrovanie s osvedčením o spôsobilosti v oblasti metrológie § 29 ods. 2 zákona č. 142/2000 Z.z.

Dodávka a montáž výdajných stojanov ADAST, BENČ, TECHPETROL.

Čistenie podzemných a nadzemných nádrží PHM a revízie:

 • Tesnostná skúška skladovacej nádrže s osvedčením certifikátom ev. č. skúš. Protokolu CNSS- SK/93-N2/A 02 o overení spôsobilosti organizácie v súlade s STN 75 3415, STN 650201

Skúšky tesnosti a kontrola technického stavu zariadenia:

 • nádrží na nebezpečné látky a skladovacie nádrže na ropné látky
 • potrubia na dopravu nebezpečných látok
 • skúšky vodotesnosti havarijných nádrží
 • skúšky vodotesnosti kanalizácie
 • skúšky vodotesnosti žúmp
 • skúšky tesnosti a vodotesnosti lapačov olejov a odlučovačov ropných látok

Skúšky a kontrola zariadení:

 • vizuálna kontrola
 • kontrola technického stavu nádrže
 • meranie hrúbok materiálov a následné zistenie poškodenia stien koróziou
Certifikáty firmy
 • LT/AB 2
 • VT 2
 • UTT
 • Certifikát zástupcu registrovanej osoby na opravu a montáž určených meradiel
Telefonické spojenie mobil: 0905 622 381
E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
WWW stránka  
Iné údaje

Dlhoročné skúsenosti v oblasti servisovania výdajných stojanov, ako i vykonávanie skúšok tesnosti a vodotesnosti nádrží.

 

 

NITRATEST s.r.o.

Logo NITRATEST s.r.o.
Kontakt, adresa Emil Ciprian, NITRATEST s.r.o.
Nová ul. 734/22
951 13 Branč
IČO 35 977 744
Zameranie činnosti 1. Skúšky tesnosti a kontrola technického stavu zariadení v súlade so zák.364/04 Z.z. a vyhl. 200/2018 Z.z.:
 • nádrží na nebezpečné látky, skladovacie nádrže na ropné látky podľa STN 75 3415, vyhl.MV č.96/04 Z.z. 
 • čerpacie stanice PHM, sklady PHM a olejov
 • potrubia na dopravu nebezpečných látok v súlade s STN 75 3415
 • skúšok vodotesnosti podľa STN 75 0905 (havarijných nádrží; priemyselných, skladovacích priestorov a manipulačných plôch a podláh; nádrže na silážne šťavy, hnojovicu v poľnohospodárstve; žumpy)
 • skúšky vodotesnosti kanalizácie podľa STN 75 6910 / EN 1610 /
 • skúšky vodotesnosti akumulačných nádrží, ČOV
 • skúšky vodotesnosti a tesnosti odlučovačov ropných látok a lapače olejov

2. Skúšky a kontrola zariadení:

 • vizuálna kontrola, kontrola technického stavu zariadení
 • vákuové skúšky – neprístupných častí, ochranných fólii a protiradónových zábran
 • meranie hrúbok materiálov za účelom zistenia poškodenia stien koróziou

3. Iná činnosť - Odborné prehliadky skúšky vyhradených zariadení podľa vyhl. MP a SV č. 508/2009 Z.z.:

 • odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení, kotolní teplovodných a parných
 • skúšky a opravy poistných ventilov
 • stavebné skúšky potrubia pre vzduch a paru
 • školenie obslúh tlakových zariadení

4. V spolupráci zabezpečíme čistenie nádrží a likvidáciu odpadu a servis čerpacích staníc PHM, kalibrovanie stojanov.

Certifikáty firmy LT 2
VT 2
UTT
Vyhradené technické zariadenia
Telefonické spojenie mob.: 0905 435629, 0903 317256
tel./fax: 037/6565314
E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
WWW stránka www.nitratest.sk
Iné údaje Máme dlhoročné skúsenosti - uvedenú činnosť vykonávame od roku 1993, napr. pre ZsE a.s. Ba, Slovenské elektrárne a.s., Ba, SEPS a.s. Ba Slovnaft a.s. Ba.

 

 

SEPS, a.s.

Logo SEPS, a.s.
Kontakt, adresa SEPS, a.s.
Údernícka č. 11
851 01 Bratislava
Zameranie činnosti Potrubné systémy, tlakové a beztlakové nádoby, nádrže a niektoré vodohospodárske zariadenia:
 • NDT skúšky (defektoskopia) mobilným laboratóriom akreditovaným podľa EN ISO/IEC 17025
 • oprava únikov za prevádzky
 • oprava a výmena poškodených uzáverov za prevádzky
 • výroba, obnova, opravy, rekonštrukcie a rehabilitácie
 • výrezy a výmeny súčastí potrubia bezodstávkovou technológiou T.D.Williamson
 • zhotovenie odbočky (prípojky), prekládky potrubí za prevádzky a prepojové práce
 • vyprázdnenie nebezpečných látok dusíkom, dekontaminácia, vnútorné čistenie a sušenie
 • vonkajšia a vnútorná inšpekcia
 • lokalizácia, identifikácia a hodnotenie prípustnosti chýb v plášti a návrh opravy
 • vystuženie poškodených plášťov delenými zváranými objímkami alebo kompozitnými uhlíkovými bandážami
 • odstránenie úniku počas prevádzky montovanými objímkami PLIDCO® s použitím špeciálnych tmelov Check Seal™
 • tlakové a napäťové skúšky (stress testy)
 • materiálová identifikácia kovových materiálov (PMI) a spektrálna analýza kovov „in situ“
 • posudzovanie technického stavu oceľových konštrukcií, korózne hodnotenia
 • posudzovanie prevádzkovej bezpečnosti, spoľahlivosti a stanovovanie zostatkovej životnosti
 • analýza odstrániteľných a neodstrániteľných nebezpečenstiev a posudzovanie rizík počas prevádzky
 • odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS)
Certifikáty firmy EN ISO 3834-2 (VUZ)
ISO 14001 (DNV)
ISO 9001 (DNV)
OHSAS 18001 (DNV)
SHE Checklist Contractors, SCC** 2008/5.1 (DNV)
Akreditované laboratórium NDT (SNAS)
Telefonické spojenie tel.: +421(02)68245720
fax: +421(02)68245721
E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
WWW stránka www.sepssk.sk
Iné údaje Spoločnosť je držiteľom oprávnení:
 • OPaOS, oprava, údržba, montáž a rekonštrukcia - tlakové zariadenia (TI SR)
 • OPaOS, oprava, údržba, montáž a rekonštrukcia - plynové zariadenia (TI SR)
 • výroba – tlakové zariadenia (TI SR)
 • revízie, oprava, montáž a skúšky - plynové zariadenia (TI ČR)

 

 

SCHVELM, s.r.o.

Logo SCHVELM, s.r.o.
Kontakt, adresa Ing. Miroslav Marušinec
SCHVELM, s.r.o.
Padlých hrdinov č. 24
821 06 Bratislava
Zameranie činnosti
 • údržba čerpacích staníc
 • údržba budov
 • skúšky NDT
Certifikáty firmy LT/AB 2
UTT
VT 2
Telefonické spojenie mob.: +421 903 726764
tel.: +421 2 45522072, 73
E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
WWW stránka www.schvelm.sk
Iné údaje
 • montáž nabíjacích staníc pre elektromobily
 • montáž domových fotovoltaických elektrární
 • zámočnícka výroba
 • výroba malých oceľových konštrukcií
 • zváranie WIG
 • dodávka a montáž solárnych systémov Thermosolár

 

 

STELO OIL spol. s.r.o.

Logo STELO OIL spol. s.r.o.
Kontakt, adresa

Ing. Petr Novosad
Bc. Lukáš Novosad, IWT

STELO OIL spol. s.r.o.
Jilemnického 24/36
779 00 Olomouc

Zameranie činnosti
 • revize čištění nádrží na ropné a jiné látky, vložkování nádrží plastem nebo ocelí
 • projekce, výstavba, servis a revize ČS PHM a velkokapacitních úložišť pro PHM, zemědělství a chemický průmysl
Certifikáty firmy LT 2 dle STN EN ISO 9712:2012
LT 2 dle Std - 301/E/95
UTT dle STN EN ISO 9712:2012
VT 2 dle STN EN ISO 9712:2012
IWT dle STN EN ISO 14731
Telefonické spojenie  
E-mail  
WWW stránka  
Iné údaje dodávkové vozidlo 3,5t dle ADR

 

 

ŠKS PIEŠŤANY

Logo ŠKS Piešťany
Kontakt, adresa ŠKS PIEŠŤANY
Ing. Peter Žúbor
ul. A. Dubčeka č.2
921 01 Piešťany
Zameranie činnosti
 • Konzultačná činnosť k problematike skúšania tesnosti a kontroly technického stavu objektov na nebezpečné látky
 • Školiaca činnosť pre získanie odbornej kvalifikácie NDT - LT, 1., 2. a 3. stupeň
 • Vypracovanie metodických návodov na vykonávanie kontroly technického stavu a skúšok nepriepustnosti (netesnosti) objektov s obsahom nebezpečných látok
Certifikáty firmy LT/ABC 3 VÚZ Bratislava
LT/ABC 3 PZ Bratislava
LT/ABC 3 TÜV
VT 2 PZ Bratislava
UTT PZ
Telefonické spojenie +421 903 438 325
E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
WWW stránka www.netesnosti.informacie.sk
Iné údaje Vedúci defektoskopický pracovník v metóde LT.
Externý pracovník Slovenskej národnej akreditačnej služby (SNAS).
Konzultant pre Slovenskú inšpekciu životného prostredia (SIŽP).

 

 

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Logo TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Kontakt, adresa TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Ing. Zoltán Sýkora
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
Zameranie činnosti
 • Inšpekčná a certifikačná spoločnosť
 • Certifikačný orgán osôb
Certifikáty firmy

Akreditačné osvedčenie SNAS O-012 – v oblasti nedeštruktívneho skúšania:

 

Typ/kategória činnosti

Certifikačné schémy

Normy, predpisy

Stupeň

1, 2, 3

Vizuálna kontrola – VT

 

 

 

 

IP Q-072, vyd.3

 

 

f, t, w,

wp, c

 

M, S, O, C, R

 

Smernica EP a R 2014/64/ EU, Príloha I, bod 3.1.3

(NV SR č. 1/2016 Z. z., Príloha 1, bod 3.1.3)

STN EN ISO 9712:2012

Skúšanie kapilárnymi metódami PT

Skúšanie prežarovaním - RT

Skúšanie ultrazvukom - UT

Skúšanie tesnosti - LT

Skúšanie vírivými prúdmi - ET

Skúšanie magnetickou práškovou metódou - MT

Stupeň

1, 2, 3

Skúšanie prežarovaním – RT ThP

 

 

 

 

IP Q-072, vyd.3

 

 

 

 

w, p

 

M

Smernica EP a R 2014/64/ EU, Príloha I, bod 3.1.3

(NV SR č. 1/2016 Z. z., Príloha 1, bod 3.1.3)

STN EN ISO 9712:2012

STN EN ISO 13100-1:2017

STN EN ISO 13100-2:2005

STN EN ISO 13100-3:2005

Skúšanie ultrazvukom – UT ThP

Vizuálna kontrola – VT ThP

 

Bez stupňov

Vyhodnocovanie rádiogramov zvarových spojov – RT-FAS

 

 

IP Q-072, vyd.3

 

 

 

w

 

Smernica EP a R 2014/64/ EU, Príloha I, bod 3.1.3

(NV SR č. 1/2016 Z. z., Príloha 1, bod 3.1.3)

STN EN ISO 9712:2012

Bez stupňov

Meranie hrúbok ultrazvukom UTT

 

IP Q-072, vyd.3

f, t, w,

wp, c,

M,O

STN EN ISO 9712:2012

 

Stupeň 2

 

Skúšanie ultrazvukom Metódou TOFD – UT- TOFD

Skúšanie ultrazvukom Metódou Phased Array UT-PA

 

IP Q-072, vyd.3

f, t, w,

wp, c

 

M, S, O,

Smernica EP a R 2014/64/ EU, Príloha I, bod 3.1.3

(NV SR č. 1/2016 Z. z., Príloha 1, bod 3.1.3)

STN EN ISO 9712:2012

Telefonické spojenie +421 902 929160
E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
WWW stránka www.tuv-sud.sk
Iné údaje  

 

 

UNIATEST, s.r.o.

Logo UNIATEST, s.r.o.
Kontakt, adresa UNIATEST, s.r.o.
Blažkov 1429
SK 023 02 Krásno nad Kysucou

Strediská: Krásno nad Kysucou, Nitra, Žilina
Zameranie činnosti
 • skúšky tesnosti nádrží na nebezpečné, resp. ropné látky a odpad - záchytné a havarijné vane, zásobníky, skladovacie nádrže v poľnohospodárstve, žumpy, odlučovače ropných látok a pod.
 • skúšky tesnosti potrubných rozvodov
 • meranie hrúbky stien nádrží ultrazvukom
 • skúšky vodotesnosti kanalizácie a kanalizačných šachiet v súlade s STN EN 1610
 • tlakové skúšky tesnosti vodovodných a tlakových kanalizačných potrubí podľa STN EN 805
 • lokalizácia porúch vodovodných a iných podzemných potrubných rozvodov korelačnou a elektroakustickou technikou
 • termovízne merania v energetike, teplárenstve a stavebníctve
 • stavebné skúšobné laboratórium
 • komplexný servis v oblasti kanalizácie (TV-monitoring, čistenie, frézovanie, bezvýkopové opravy)
 • predaj gumených tesniacich upchávok potrubia
Certifikáty firmy LT/AB 2
UTT
VT 2
Telefonické spojenie +421 903 552 033
E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
WWW stránka www.uniatest.com
www.uniatest.sk
Iné údaje Firma s dlhoročnou tradíciou v oblasti skúšania tesnosti a vodotesnosti.

 

 

ŽJ ČIRENADOSEKO

Logo ŽJ ČIRENADOSEKO
Kontakt, adresa Jaroslav Žák
ŽJ ČIRENADOSEKO
Cesta v Járku č. 579/16
906 13 Brezová pod Bradlom
Zameranie činnosti
 • Kontrola, revízia, servis a čistenie nádrží, explozívnych poistiek, prehliadka spojov, zvarov
 • Výstavba čerpacích staníc na kľúč
 • Montáž lapolov
 • Sanácia nadzemných a podzemných oceľových zásobníkov
 • Vyvložkovanie podzemných nádrží a záchytných vaní
 • Maliarske a natieračské práce, striekanie nádrží, konštrukcii
 • Tryskanie vodným lúčom
 • Likvidácia odpadov
 • Údržba budov 
 • Skúšky NDT
Certifikáty firmy LT B 2. stupeň
UTT
VT 2. stupeň
Telefonické spojenie mob.: 00421 903 429 517
tel.: 00421 34 62 42 623; ek. odd.: 00421 903 480 517
E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
WWW stránka www.zjc-ndtskusky.sk
www.zjc.host.sk
Iné údaje
 • Sprostredkovanie
 • Spracovanie účtovníctva + mzdy; DPH