www.netesnosti.informacie.sk 
 


Untitled Document

FIRMY VYKONÁVAJÚCE ČINNOSTI V ZMYSLE VODNÉHO ZÁKONA Č.364/2004 Z.z. – KONTROLY TECHNICKÉHO STAVU A SKÚŠKY NEPRIEPUSTNOSTI (NETESNOSTI) OBJEKTOV S OBSAHOM NEBEZPEČNÝCH LÁTOK V SÚLADE §39 VODNÉHO ZÁKONA

1.

Názov firmy
NDT StavTest, s.r.o.
Logo firmy
Kontakt, adresa
Marián Čigaš - konateľ
NDT StavTest, s.r.o.
Borodáčova 305/49
040 17 Košice-Barca
Zameranie činnosti
 • Vykonávanie skúšok tesnosti: nádrží, vaní, žúmp, kanalizácií a pod.
 • Opravy a vložkovanie nádrží na uskladnenie ropných látok.
 • Rekonštrukcie žúmp.
 • Opláštenia bazénov PP doskami.
 • Konzultácie v odbore hľadania netesností.
Certifikáty firmy
Oblasť skúšania netesností:
LT/AB 2
VT2
UTT
Oblasť stavebníctva:
Certifikát pre aplikáciu hydroizolácií
Certifikát podľa normy 13067 zváranie termoplastov - certifikát 1, certifikát 2
Telefonické spojenie
Marián Čigaš 0905 819 969
E-mail
ndt.stavtest@gmail.com
Odkaz na WWW stránku
www.ekospektrum.sk
Iné údaje
  Ďalšie činnosti NDT StavTest, s.r.o.
 • izolácie - odolávajúce ropným produktom, voči presakovaniu spodných vôd
 • čistenie nádrží, potrubí, šácht, lapolov a priemyselných objektov
 • likvidácia nebezpečných odpadov
 • vložkovanie jednoplášťových nádrží
 • výroba dvojplášťových plastových nádrží a žúmp
 • výroba prestrešení nad vchody budov
 • opláštenia plaveckých bazénov PP doskami
 • hydroizolácie základov stavieb
 • zváranie plastov a fólií
 • zváranie a opravy AL a Nerezových nádrží

2.

Názov firmy

František Rapavý - TESNOSTI, s.r.o.

Logo firmy
Kontakt, adresa
František Rapavý - TESNOSTI, s.r.o.
Sídlo firmy:
Južná 1656/42
949 01 Nitra
IČO: 45373566
DIČ: 2023574993
Oddiel: Sro, vl.č.: 32338/N
Zameranie činnosti 1/ Vykonávanie skúšok tesnosti - LT:
 • nádrží na nebezpečné látky resp. ropné produkty
 • potrubných rozvodov
 • záchytných havarijných vaní
 • žúmp v priemysle
 • žúmp v poľnohospodárstve, kde sa skladuje močovka, žumpy od silážnych jám a hnojiská
 • žúmp v rekreačných strediskách a pre rodinné domy (doklad o vodotesnosti žumpy resp. atest vodotesnosti žumpy resp. atest o nepriepustnosti žumpy), potrebný k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia
 • ČOV
 • septikov
 • odlučovačov ropných látok
 • lapačov olejov, atď.

2/ Vykonávanie vizuálnej kontroly - VT:
 • Vyhľadanie a vyhodnotenie viditeľných chýb skúšaného predmetu (povrchové chyby, odchýlky tvaru a rozmerov, úprava povrchu ...)

3/ Meranie hrúbok ultrazvukovým hrúbkomerom - UTT:
 • meranie hrúbok stien nádrží, potrubí atď. ultrazvukom podľa EN 14127
 • meranie hrúbok aj cez náter

4/ Skúšanie kapilárnymi metódami - PT:
 • sa používa na zisťovanie jemných povrchových chýb – porúch, ktoré vyúsťujú na povrch kontrolovaného objektu,
 • metóda je vhodná na skúšanie väčšiny materiálov (kovových, nekovových, keramiky, skla, niektorých plastov)

5/ Kontrola korózie a návrhy povrchových úprav:
 • vykonávanie odborných koróznych prehliadok nádrží
 • poradenstvo a navrhovanie ochrany materiálov pred koróziou
 • navrhovanie povrchových úprav
 • vypracovanie koróznych správ

6/ Odborná pomoc pri riešení oblastí týkajúcich sa vykonávania skúšok tesnosti, vodotesnosti a kontroly korózie.
Certifikáty firmy
Telefonické spojenie
mob.: +421 (0)905 760 112
E-mail
tesnosti@tesnosti.sk
Odkaz na WWW stránku
www.tesnosti.sk
Iné údaje
Dlhoročné vykonávanie skúšok tesnosti, vodotesnosti a koróznych prehliadok v areáli Duslo a.s. Šaľa a v areáloch jeho dcérskych spoločností ako zamestnanec.

3.

Názov firmy
Retest plus s.r.o
Logo firmy
Kontakt, adresa
Jozef Vrbica, konateľ
M. Bela 12/2308
920 01 Hlohovec
mobil: 0903 648 582, 0903 454 939
e-mail: jozef.vrbica@retestplus.sk, hp@retestplus.sk
Zameranie činnosti Retest plus - zameranie činnosti
Certifikáty firmy
Iné údaje Živnostenské oprávnenie (I., II.)
Cisternové vozidlo na odpad (ADR) k dispozícii 24hod. denne
Osobitné oprávnenia na kontroly hasiacich prístrojov

4.

Názov firmy
Marián Kopány KOHO
Logo firmy
Kontakt, adresa
Marián Kopány KOHO
Koperníkova 84
920 01 Hlohovec
mobil: 0903 454 939
e-mail: retest.plus@azet.sk
Zameranie činnosti Servis nádrží a potrubí na nebezpečné látky.
Certifikáty firmy
Iné údaje

5.

Názov firmy
MICHEL SERVIS s.r.o.
Logo firmy
Kontakt, adresa
MICHEL SERVIS s.r.o.
Michal Depeš - konateľ
951 02 Dolné Obdokovce 332, Nitra
mobil: 0905 622 381
tel./fax: 037/ 787 6205
e-mail: michelservis@gmail.com
Zameranie činnosti Opravy a servis na všetky vyrábané typy výdajných stojanov ADAST ADAMOV

Prelitrovanie s osvedčením o spôsobilosti v oblasti metrológie § 29 ods. 2 zákona č. 142/2000 Z.z.

Dodávka a montáž výdajných stojanov ADAST, BENČ, TECHPETROL

Čistenie podzemných a nadzemných nádrží PHM a revízie
 • Tesnostná skúška skladovacej nádrže s osvedčením certifikátom ev. č. skúš. Protokolu CNSS- SK/93-N2/A 02 o overení spôsobilosti organizácie v súlade s STN 75 3415, STN 650201
Skúšky tesnosti a kontrola technického stavu zariadenia:
 • nádrží na nebezpečné látky a skladovacie nádrže na ropné látky
 • potrubia na dopravu nebezpečných látok
 • skúšky vodotesnosti havarijných nádrží
 • skúšky vodotesnosti kanalizácie
 • skúšky vodotesnosti žúmp
 • skúšky tesnosti a vodotesnosti lapačov olejov a odlučovačov ropných látok
Skúšky a kontrola zariadení:
 • vizuálna kontrola
 • kontrola technického stavu nádrže
 • meranie hrúbok materiálov a následné zistenie poškodenia stien koróziou
Certifikáty firmy
 • LT/AB 2
 • VT 2
 • UTT
 • Certifikát zástupcu registrovanej osoby na opravu a montáž určených meradiel
Iné údaje Dlhoročné skúsenosti v oblasti servisovania výdajných stojanov, ako i vykonávanie skúšok tesnosti a vodotesnosti nádrží.

6.

Názov firmy
ASSORD-EKO s.r.o.
Logo firmy
Kontakt, adresa
Břetislav Szurman, Milan Wrzecionko
Frýdecká 72, 739 61 Třinec, ČR
tel./fax: 558 330 688, 602 137 095
e-mail: info@assord-eko.cz
web: info@assord-eko.cz
Zameranie činnosti
 • Servis a rekonstrukce čerpacích stanic PHM
 • Sběr minerálních a syntetických olejů
 • Likvidace nebezpečných odpadů
Certifikáty firmy
Iné údaje Cisternová vozidla pro přepravu odpadů dle ADR nad 12t.

7.

Názov firmy
Servis potrubných systémov
Logo firmy
Kontakt, adresa
SEPS, a.s.
Búdkova cesta č. 33, 811 04 Bratislava
tel.: +421(02)68245720
fax: +421(02)68245721
e-mail: office@sepssk.sk
web: www.sepssk.sk
Zameranie činnosti Potrubné systémy, tlakové a beztlakové nádoby, niektoré vodohospodárske zariadenia:
 • výroba, obnova, opravy, rekonštrukcie a rehabilitácie
 • zásahy bezodstávkovou technológiou T.D.Williamson
 • čistenie a sušenie
 • vonkajšia a vnútorná inšpekcia
 • revízie, odborné prehliadky a skúšky, detekcia únikov
 • tlakové a napäťové skúšky (stress testy)
 • kontroly NDT a spektrálna analýza kovov
 • posudzovanie technického stavu, korózne hodnotenia
 • posudzovanie prevádzkovej bezpečnosti a spoľahlivosti
 • projektovanie a konštrukcia
 • analýza odstrániteľných a neodstrániteľných nebezpečenstiev
Certifikáty firmy
Iné údaje Spoločnosť je držiteľom oprávnení:
 • opravy, montáže, údržba a revízie PZ
 • výroba, opravy, montáže, údržba a revízie TZ
 • výroba komôr pre vsunutie (vyňatie) čistiaceho (inšpekčného) valca
 • kontroly NDT na akreditovanej úrovni

8.

Názov firmy
EKO-FBB, s.r.o.
Logo firmy
Kontakt, adresa
Ján Bačovčin
Lúčna 1055
093 01 Vranov nad Topľou
Zameranie činnosti
 • Revízie, čistenie, servis PHM a vložkovanie nádrží ČS
 • Dodávka a montáž indikačných prístrojov tesnosti nádrží a potrubia pre skladovanie CHL a RL
 • Skúšky vodotesnosti kanalizačných a vodárenských nádrží a potrubí
Certifikáty firmy
Telefonické spojenie
057 4464 780
fax: 057 4464 780
mobil: 0903 906 403
E-mail
ekofbb@ekofbb.sk
Odkaz na WWW stránku
www.ekofbb.sk
Iné údaje

9.

Názov firmy
Environ servis, s.r.o.
Logo firmy
Kontakt, adresa
František Mičko
Andrej Žipaj
Prešovská 540/22
093 03 Vranov nad Topľou
Zameranie činnosti
 • Revízie, čistenie, servis skladovacích nádrží na ropné látky vrátane príslušenstva
 • Rekonštrukcie a výstavba čerpacích staníc a skladov PHM
 • Dodávka a montáž indikačných prístrojov tesnosti nádrží, dvojitých dien a potrubí
Certifikáty firmy
Telefonické spojenie
057 4462 616
fax: 057 4431 754
mobil: 0905 477 470, 0905 512 806
E-mail
environ@environ.sk
Odkaz na WWW stránku
www.environ.sk
Iné údaje

10.

Názov firmy
He – TEST s.r.o.
Logo firmy
Kontakt, adresa
Peter Beňo, He - TEST s.r.o.
Čajkovského ul. č. 45
917 08 Trnava
IČO: 36218154
IČ DPH: SK2020162023
Zameranie činnosti LT - meranie a lokalizácia netesností
1. Skúšky tesnosti zariadení:
 • stopovým prvkom (héliové, vodíkové) podľla STN EN 13185
 • zmenou tlaku (vákuové, pretlakové) podľa STN EN 13184
 • penotvorným roztokom (vákuové, pretlakové) podľa STN EN 1593

2. Skúšky tesnosti skladovacích nádrží podľa STN 75 3415
3. Skúšky tesnosti potrubných rozvodov v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z.
4. Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží podľa STN 75 0905, záchytných jám

UTT - meranie hrúbky ultrazvukom
1. Meranie hrúbky a úbytku konštrukčného materiálu skladovacích nádrží a potrubných rozvodov podľa STN EN 14127

Ostatné služby
1. Poradenská a školiaca činnosť v oblasti NDT
2. Kontrola technického stavu nádrží v zmysle vyhláśky MŽP SR č. 100/2005 Z.z.
3. Ostatné NDT skúšky: VT, PT, RT, UT
Certifikáty firmy
Telefonické spojenie
tel./fax: +421 33 5532 579
Mobil:
+421 903 404 468
+421 918 635 033
E-mail
he-test@he-test.sk
skuskytesnosti@gmail.com
Odkaz na WWW stránku
www.he-test.sk
Iné údaje
Spoločnosť He-TEST, s.r.o. má dlhoročné skúsenosti v nedeštruktívnom skúšobníctve v strojárskom, chemickom, farmaceutickom a energetickom priemysle v SR a krajinách EU.
Spoločnosť He-TEST, s.r.o. sa špecializuje na oblasť skúšania a lokalizácie netesností LT.

11.

Názov firmy
Ezop Slovakia s.r.o.
Logo firmy
Kontakt, adresa
Igor Lech, konateľ spoločnosti
Ezop Slovakia s.r.o.
956 41 Horné Naštice 207
Zameranie činnosti
 • Čistenie a revízia nádrží na ropné látky
 • Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží a potrubí
 • Zváračské a zámočnícke práce
 • Vložkovanie nádrží oceľovou vložkou
 • Dodávka a montáž indikačných prístrojov tesnosti nádrží
 • Preprava cisternou ADR
 • Čistenie palivových nádrží
Certifikáty firmy
Telefonické spojenie
tel./fax 038 760 77 42
E-mail
ezop@ezop.sk
Odkaz na WWW stránku
www.ezop.sk
Iné údaje

12.

Názov firmy
NITRATEST s.r.o.
Logo firmy
Kontakt, adresa
Emil Ciprian, NITRATEST s.r.o.
Nová ul. 734/22
951 13 Branč
IČO 35 977 744
Zameranie činnosti
  1. Skúšky tesnosti a kontrola technického stavu zariadení v súlade so zák.364/04 Z.z. a vyhl. 100/2005 Z.z. :
 • nádrží na nebezpečné látky, skladovacie nádrže na ropné látky podľa STN 75 3415, vyhl.MV č.96/04 Z.z.
 • čerpacie stanice PHM, sklady PHM a olejov
 • potrubia na dopravu nebezpečných látok v súlade s STN 75 3415
 • skúšok vodotesnosti podľa STN 75 0905 (havarijných nádrží; priemyselných, skladovacích priestorov a manipulačných plôch a podláh; nádrže na silážne šťavy, hnojovicu v poľnohospodárstve; žumpy)
 • skúšky vodotesnosti kanalizácie podľa STN 75 6910 / EN 1610 /
 • skúšky vodotesnosti akumulačných nádrží, ČOV
 • skúšky vodotesnosti a tesnosti odlučovačov ropných látok a lapače olejov

  2. Skúšky a kontrola zariadení:
 • vizuálna kontrola, kontrola technického stavu zariadení
 • vákuové skúšky – neprístupných častí, ochranných fólii a protiradónových zábran
 • meranie hrúbok materiálov za účelom zistenia poškodenia stien koróziou

  3. Iná činnosť - Odborné prehliadky skúšky vyhradených zariadení podľa vyhl. MP a SV č. 508/2009 Z.z. :
 • odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení, kotolní teplovodných a parných
 • skúšky a opravy poistných ventilov
 • stavebné skúšky potrubia pre vzduch a paru
 • školenie obslúh tlakových zariadení

4. V spolupráci zabezpečíme čistenie nádrží a likvidáciu odpadu a servis čerpacích staníc PHM, kalibrovanie stojanov.
Certifikáty firmy
Telefonické spojenie
mob.: 0905 435629, 0903 317256
tel./fax: 037/6565314
E-mail
nitran@zoznam.sk
Odkaz na WWW stránku
www.nitratest.szm.sk
Iné údaje
Máme dlhoročné skúsenosti - uvedenú činnosť vykonávame od roku 1993, napr. pre ZsE a.s. Ba, Slovenské elektrárne a.s., Ba, SEPS a.s. Ba Slovnaft a.s. Ba

13.

Názov firmy
SCHVELM, s.r.o.
Logo firmy
Kontakt, adresa
Ing. Miroslav Marušinec
SCHVELM, s.r.o.
Padlých hrdinov č. 24
821 06 Bratislava
Zameranie činnosti
 • údržba čerpacích staníc
 • údržba budov
 • skúšky NDT
Certifikáty firmy
Telefonické spojenie
mob.: 00421 903 726764
tel.: 00421 2 45522072, 73
E-mail
schvelm@nextra.sk
Odkaz na WWW stránku
www.schvelm.sk
Iné údaje
- zámočnícka výroba
- výroba malých oceľových konštrukcií
- zváranie WIG
- dodávka a montáž solárnych systémov Thermosolár

14.

Názov firmy
UNIATEST, s.r.o.
Logo firmy
Kontakt, adresa
Sídlo spoločnosti:

UNIATEST, s.r.o.
Blažkov 1429
SK 023 02 Krásno nad Kysucou

Strediská: Krásno nad Kysucou, Nitra, Žilina
Zameranie činnosti
 • Skúšky tesnosti nádrží na nebezpečné, resp. ropné látky a odpad - záchytné a havarijné vane, zásobníky, skladovacie nádrže v poľnohospodárstve, žumpy, odlučovače ropných látok a pod.
 • Skúšky tesnosti potrubných rozvodov
 • Meranie hrúbky stien nádrží ultrazvukom
 • Skúšky vodotesnosti kanalizácie a kanalizačných šachiet v súlade s STN EN 1610
 • Tlakové skúšky tesnosti vodovodných a tlakových kanalizačných potrubí podľa STN EN 805
 • Kontrola korózie a návrhy povrchových úprav pri nádržiach - TK
 • Odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení
 • Lokalizácia vodovodných a iných podzemných potrubných rozvodov korelačnou technikou a vodíkovým zariadením H2Lux
 • Termovízne merania v energetike, teplárenstve a stavebníctve
 • Stavebné skúšobné laboratórium
 • komplexný servis v oblasti kanalizácie (TV-monitoring, čistenie, frézovanie, bezvýkopové opravy)
 • Predaj gumených tesniacich upchávok potrubia
Certifikáty firmy
Telefonické spojenie
00421 (0)903 552 033
E-mail
info@uniatest.com
ndt@uniatest.com
Odkaz na WWW stránku
www.uniatest.com
www.uniatest.sk
Iné údaje
Firma s dlhoročnou tradíciou v oblasti skúšania tesnosti a vodotesnosti

15.

Názov firmy
VÚEZ, a.s.
Logo firmy
Kontakt, adresa
Ing. Ľubomír Bajaník - 036/638 3140, 0903/725 089 - skúšky
Ing. Ondrej Pelach - 036/ 6355 315, 0903/768 677 - kvalita
Ing. Juraj Kubica - 036/6355 312, 0903/722 591 - obchod
Hviezdoslavova 35,
P.O.BOX 153
934 39 Levice
IČO: 36522457
Zameranie činnosti
  • Vyhľadanie a oprava lokálnych netesností:
   zváraním
   miestnym preplátovaním viacvrstvovým náterom špeciálnymi technológiami a materiálmi
  • Celoplošná systémová ochrana zvarových spojov proti únikom preplátovaním na báze viacvrstvového náteru špeciálnymi technológiami a materiálmi.
  • Identifikácia vplyvu kotvení, uloženia a dilatácií na vznik netesností a rekonštrukcia kotvení a uloženia nádrží.
  • Vystlatie nádrží novou kovovou alebo živičnou výstelkou.
  • Vyhľadanie a oprava skrytých netesností nádrží so zdvojeným opláštením.
  • Sanácia a utesnenie betónových a železobetónových bazénov.
  • Priebežná diagnostika tesnosti nádrží a bazénov a identifikácia vzniku netesnosti.
  • Audit korózneho poškodenia a deštrukcie náterov nádrží a bazénov.
Certifikáty firmy
Telefonické spojenie
Tel: ++421 36 63 553 11
Fax: ++421 36 63 553 13
E-mail
vuez@vuez.sk
Odkaz na WWW stránku
www.vuez.sk
Iné údaje
VÚEZ, a.s., je inžinierska, výrobná a montážna organizácia s vysokým podielom intelektuálnych, výskumných, vývojových a predvýrobných etáp a kontrolných činností. Zameriava sa na špecializované a neštandardné činnosti v energetike a na vyhradených technických zariadeniach v celom reťazci výskum - vývoj - projekt - inžiniering - výroba - montáž - servis - obchod:
 • zvyšovanie bezpečnosti jadrových elektrární
 • výskum a vývoj energetických zariadení
 • automatizáciu transportu a skladovania sypkých materiálov
 • servisné merania a diagnostiku
 • garančné skúšky energetických zariadení
 • autorizované meranie plynných a tuhých emisií do ovzdušia
 • výrobu a montáž elektrických a tlakových zariadení
 • injektáž železobetónových konštrukcií proti priesakom

16.

Montáž, servis a revízie protiexplozívnych poistiek podľa STN EN ISO 16852
Názov firmy
Ž.J. Čirenadoseko
Logo firmy
Kontakt, adresa
Jaroslav Žák
Ž.J. Čirenadoseko
Cesta v Jarku 579/16
906 13 Brezová pod Bradlom
Zameranie činnosti
 • kontrola, revízia skladových nádrží
 • čistenie, meranie, defektoskopia, tesnostné skúšky, tlak, servis, montáž hladinomerov, sondy, signalizácie, lapole, skúšky vodotesnosti, maliarske a zváračské práce, sanácia, vložkovanie nádrží
Certifikáty firmy
Telefonické spojenie
mob.: 0903 429 517
tel.: 034/6242623
E-mail
zak.j@zoznam.sk
Odkaz na WWW stránku
www.zjc.host.sk
Iné údaje
Pracujeme v prostredí "EX".
Výstavba neverejných čerpacích staníc na klúč
Vložkovanie nádrží a záchytných vaní.
Do našej komplexnej činnosti patria murárske práce a demoličné práce.
Vykonávame kompletnú sanáciu.

17.

Názov firmy
CASSPOS a.s., závod ZEST
Logo firmy

Kontakt, adresa
JUDr. Michal Dunda, riaditeľ závodu
Ing. František Pastirik, ZpK
CASSPOS a.s., závod ZEST
Tovarenská 6
071 11 Michalovce
Zameranie činnosti
 • výroba nadzemných a podzemných nádrží jedno a dvojplášťových, jedno a viackomorových o objeme 1 - 100 m3
 • výstavba kompletných čerpacích staníc PHM od projektovania až po kolaudáciu
 • kontrola technického stavu nádrží a potrubných rozvodov - skúšky tesnosti, elektrorevízie, vizuálne kontroly
 • dodávka a montáž indikačných zariadení a kontinuálneho merania
 • izolácie nádrží proti zemnej vlhkosti a blúdivým prúdom, skúšky na prierezové napätie
 • záručný a pozáručný servis
Certifikáty firmy
ISO 9001:2008
DIN EN ISO 3834-2
výrobkové certifikáty zásobníkov PL podľa smerníc EÚ-ATEX, EX
LT/AB 2, Bukovský
PT 2, Kuba
UT 2, Kuba
VT 2, Kuba
Telefonické spojenie
mob.: 00421 903 634 235, 00421 903 511 418
tel.: 00421 056 6412 138, 00421 056 6412 168
fax: 056 6412 118
E-mail
zest@zest.sk
Odkaz na WWW stránku
www.zest.sk, www.casspos.sk
Iné údaje
servisné vozidlo do 3,5 t
grafický doklad o priebehu skúšky netesnosti
certifikovaný personál

18.

Názov firmy
ECOMM Žilina
Logo firmy
Kontakt, adresa
Firma
ECOMM ŽILINA
Štefániková ul. č. 13
ŽILINA
SK - 010 01
Zameranie činnosti
 • Kontrola technického stavu, skúšky tesnosti, skúšky vodotesnosti všetkých druhov objektov na nebezpečné látky, kanalizačných a vodárenských nádrží a potrubí a cisterien.
 • Revízia, čistenie, servis PHM a vložkovanie nádrží ČS.
 • Dodávka a montáž prístrojov pre indikáciu tesnosti nádrží a potrubia pre skladovanie ropných produktov.
Certifikáty firmy
Skúšanie tesnosti NDT - LT 2. stupeň
UTT
VT 2
MT 2
Všetky certifikáty sú tiež potvrdené v Spolkovej republike Nemecko spoločnosťou TÜV Rheinland Berlin Brandenburg
Telefonické spojenie
041-562 1005
tel, fax: 041-562 1001
mobil: 0905 253 839
E-mail
ecomm@ecomm.sk
imajtan@ecomm.sk
Odkaz na WWW stránku
www.ecomm.sk
Iné údaje
Firma je etablovaná na slovenskom trhu od roku 1992 a vykonáva všetky servisné práce a diagnostiku nádrží a potrubí pre spoločnosť SLOVNAFT a jeho terminály.

19.

Názov firmy

Montservis, s.r.o.

Logo firmy
Kontakt, adresa
Ing. Baďura Ján - Výrobný námestník
Kragujevská 12
010 01 Žilina
Zameranie činnosti
 • výroba, prestavba, servis cisternových prepravníkov podľa ADR
 • tlakovanie cisternových prepravníkov
 • oprava a overovanie objemových prietokových meradiel, merných skupín
 • montáž elektronickej teplotnej kompenzácie na meradlá
Certifikáty firmy
Certifikát systému manažmentu kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001
Schválenie znalcov ADR
Schvaľovací certifikát cisternových nadstavieb
Skúšanie netesnosti LT/AB 2 podľa STN EN 473 a smernice S05-COP-2000
Certifikát SMÚ na opravy a montáž určených meradiel - objemové prietokové meradlá
Iné údaje
Ostatné činnosti:
- Výroba oceľových konštrukcií
- Zámočnícka výroba
- Opravy a preventívne prehliadky výdajnej technológie
- Predaj olejov a mazív

20.

Názov firmy
ROPES, spol. s.r.o.
Logo firmy
Kontakt, adresa
Tomáš Kristev, ROPES spol. s.r.o
Štúrova ul. 309
067 83 Kamenica nad Cirochou
Zameranie činnosti
 • Úprava jednoplášťových nádrží na dvojplášťové metódou vložkovania.
 • Čistenie všetkých druhov nádrží, záchytných vaní, jímok, žúmp...
 • Meranie hrúbok UZV.
 • Reknštrukčné práce, likvidácie nepoužívaných objektov ropného hospodárstva.
Certifikáty firmy
LT AB2
VT 2
UTT
PT-2
Iné údaje

21.

Názov firmy
STELO OIL spol. s.r.o.
Logo firmy
Kontakt, adresa
Petr Novosad
Miroslav Veselý
STELO OIL spol. s.r.o.
Jilemnického 24/36
772 00 Olomouc
Zameranie činnosti
 • Revize čištění nádrží na ropné a jiné látky, vložkování nádrží plastem nebo ocelí
 • Montáž technologií čerpacích stanic
Certifikáty firmy
LT 2 dle STN EN 473
LT 2 dle Std - 301/E/95
UTT
VT 2
Iné údaje
dodávkové vozidlo 3,5t dle ADR

22.

Názov firmy
ŠKS PIEŠŤANY
Logo firmy
Kontakt, adresa
ŠKS PIEŠŤANY
Ing. Peter Žúbor
ul. A. Dubčeka č.2
921 01 Piešťany
Zameranie činnosti
 • Konzultačná činnosť k problematike skúšania tesnosti a kontroly technického stavu objektov na nebezpečné látky
 • Školiaca činnosť pre získanie odbornej kvalifikácie NDT - LT, 1. a 2. stupeň
 • Vypracovanie metodických návodov na vykonávanie kontroly technického stavu a skúšok nepriepustnosti (netesnosti) objektov s obsahom nebezpečných látok
Certifikáty firmy
Telefonické spojenie
033 76 232 97
fax: 033 76 232 97
mobil: 0903 438 325
E-mail
peter.zubor@nextra.sk
Odkaz na WWW stránku
www.netesnosti.informacie.sk
Iné údaje
Vedúci defektoskopický pracovník v metóde LT.
Externý pracovník Slovenskej národnej akreditačnej služby.
Konzultant pre Slovenskú inšpekciu životného prostredia.

Aktuálne

Úvod

Zákon č.364/2004 Z.z. SR

Vyhláška č. 100/2005 Z.z. SR z 13.marca 2005

Zoznam certifikovaných pracovníkov

Firmy

Školenia pre získanie odbornej kvalifikácie v odbore netesností

Vákuové komôrky

Vákuové komôrky - aktuálna ponuka

Ponuky prístrojov na meranie tesnosti a hľadanie netesností

Požiadavky na kvalitu zraku podľa normy STN EN ISO 9712

2017.10.05 Seminár NDT LT Piešťany - Nové metódy pomocou He

Jára d´ Cimrman – zakladatel defektoskopie zkoušení těsnosti (LT)

2015.09.12 Odvodenie Dempsterovej rovnice (pdf, 899kB)

2014.11.05 Konferencia Kalibračného združenia SR (pdf, 2,86MB)

2014.07.08.: Odborno - motoristické stretnutie (pps, 9,04MB)

2014.04.24.: Konferencia SSNDT DEFEKTOSKOPIA 2014

2013.06.07: Seminár NDT-LT

2013.04.09: Seminár NDT-LT

2013.02.05: Seminár NDT-LT

2012.02.16: Seminár SSNDT

2011.09.22: Seminár NDT - LT Piešťany o termovízií v petrochemickom priemysle

2011.04.19: Seminár NDT - LT Piešťany pre SIŽP

2009: Seminár NDT - LT a nové informácie

2007.11.12: 39. konferencia vodohospodárov - príspevky Ing. P. Žúbor

2007: Seminár NDT - LT a nová technika

2005: Seminár NDT - LT a vodný zákon

2004: Seminár NDT - LT a vstup do EÚ

1994: Seminár NDT - LT a nová technika

Veľtrh AutoZum 2011 v Salzburgu

Technické informácie

Článok o odporovom zváraní na sovietskych raketách

Korňanský ropný prameň

Mikovská ropa

Zoznam prieskumných území;

Naše rovy

posledná aktualizácia: 20.12. 2017